• 20/06/2024 07:22

During the day, the Russians carried out 20 attacks on the Sumy region border area

112 explosions were recorded.

During the day, the Russians carried out 20 attacks on the border areas of the Sumy region

During the day, the Russians carried out 20 attacks on the border areas and settlements of the Sumy region, reports the Sumy OVA.

The Nikolaevskaya, Khotynskaya, Yunakovskaya, Belopolskaya, Krasnopolskaya, Novoslobodskaya, Glukhovskaya, Esmanskaya, Seredino-Budskaya, Znob-Novgorodskaya communities suffered shelling.

Yunakovskaya community: from the territory of the Russian Federation from an enemy UAV FOG was released (5 explosions).

Novoslobodsk community: the enemy fired from artillery (5 explosions), mortars (6 explosions), MLRS (20 explosions).

Krasnopolsk community: 16 mines were dropped by the Russians on the territory of the community.

Znob-Novgorod community: mortar shelling was recorded (7 explosions).

Khotyn community: the enemy struck with mortars (6 explosions) and artillery (4 explosions) ) ).

Velikopisarevskaya community: there was shelling from MLRS (4 explosions) and artillery (6 explosions).

Glukhovskaya community: artillery shelling (6 explosions).

< Esman community: 1 mine was dropped by the Russians on the territory of the community.

Sredino-Buda community: FOG was dropped from an enemy UAV (3 explosions). 9 explosions), shelling from an LNG grenade launcher (4 explosions).

Nikolaev community: mortar shelling (10 explosions).

lb.ua

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *